Семянькевіч Аксана Васільеўна

Семянькевіч Аксана Васільеўна

Semankevich.jpg

Асноўныя лекцыйныя курсы:

Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы

Сучасная беларуская мова

Беларуская мова і культура маўлення

 

Навуковыя прыярытэты:

Функцыянальная граматыка сучаснай беларускай мовы

Беларуская мова як замежная

Удзельнік праекта «Падрыхтоўка абноўленых падручнікаў па мовах дзяржаў СНД (Белорусский язык для стран СНГ)»

Удзельнік тэмы  другой паловы дня “Вывучэнне праблем мовазнаўчай і літаратуразнаўчай кампаратывістыкі ў сістэме лінгвістычнай адукацыі студэнтаў”.

 Удзельнік тэмы Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Лінгвістычныя, культуралагічныя, метадычныя асновы вывучэння і вывучэння беларускай мовы як замежнай».

 

Удзельнік праекта “Семантычная эквівалентнасць у перакладным Англійска-беларускім слоўніку агульнага тыпу”.

 

Асноўныя публікацыі:

 1. Семянькевіч, А.В. Множналікавыя субстантываты ў сучаснай беларускай мове / А.В. Семянькевіч // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2004. -- № 4 (16). – С.154 – 164.
 2. Семянькевіч, А.В. Аналіз сінтаксічных адзінак розных узроўняў: вучэб.-метад. дапаможнік / Семянькевіч А.В. – Мн.: МДЛУ, 2004. – 70 с.  
 3. Семянькевіч, А.В. Беларуская мова. Зборнік тэстаў / Семянькевіч А.В. – Мн.: МДЛУ, 2005. – 112 с. 
 4. Семянькевіч А.В. Граматычная семантыка назоўнікаў pluraliatantum// Беларуская лінгвістыка. Вып. 56 / НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; Рэдкал.: А.А. Лукашанец (адк. рэд.) і інш. – Мн: Бел. навука, 2005. – С. 73 – 80.
 5. Семянькевіч А.В. Семантычная структура множналікавых дэвербатываў // Вестник МГЛУ. 2006. Серия 1. Филология. №2(22). С.172 – 180.
 6. Семянькевіч, А.В. Лексікалізацыя форм множнага ліку як спосаб утварэння назоўнікаў pluraliatantum/ А.В. Семянькевіч // Вестник МГЛУ. 2006. Серия 1. Филология. №5(25). С.191 – 198.
 7. Семянькевіч, А.В. Беларуская мова. Правілы арфаграфіі, граматыкі і пунктуацыі / А.В. Семянькевіч. – Мінск: “Харвест”, 2006. – 176 с. 
 8. Семянькевіч, А.В. Словаўтваральная  сінанімія суфіксальных назоўнікаў з няпоўнай парадыгмай ліку / А.В. Семянькевіч / Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2007. – № 6 (31). – С. 166 – 173.
 9. Семенькевич, О.В. Семантическое словообразование плюративов как универсальный способ языковой номинации / О.В. Семенькевич / Мова ікультура. (Навуковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. X(122). – С. 101 – 107. 
 10. Семенькевич, О.В. Модификационные словообразовательные типы метонимического образования плюративов в русском, белорусском и английском языках / О.В. Семенькевич / Мова ікультура. (Навуковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. IV(129). – С. 73 – 77. 
 11. Белорусский язык для стран СНГ: учебник / Н.Ю. Павловская, О.В. Борисенко, П.В. Васюченко, Л.С. Кныш, О.В. Семенькевич, Г. К. Чеховский. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2012. – 452 с. 
 12. Англійска-беларускі слоўнік = English-BelarusianDictionary/ Т.М. Суша [і інш.]. – Мінск : Вышэйшая школа, 2013. – 765 с. 
 13. Тэст па беларускай мове як замежнай. Пачатковы ўзровень. (Базавы ўзровень, Сярэдні ўзровень, Прасунуты ўзровень, Высокі ўзровень, Дасканалы зровень).  Агульнае валоданне./ В. Барысенка, Л. Кныш, У. Куліковіч, А. Літвіноўская, Т.Рамза, А. Семянькевіч. – Мн., Выдавецкі дом Грамадскага аб’яднання “Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны”, 2014. – 52 с.