Паўлоўская Наталля Юр’еўна

Паўлоўская Наталля Юр’еўна

Pavlovskaia.jpg

Паўлоўская Наталля Юр’еўна

Прафесар кафедры беларускай мовы і літаратуры, доктар філалагічных навук, прафесар (званне).

Кандыдацкая дысертацыя «Пабочныя адзінкі ў тэкстах помнікаў старарускага пісьменства XVI-XII ст. (састаў, функцыянаванне, пытанні генезісу)» (1990).

Доктарская дысертацыя «Катэгорыя мадальнасці ў сучаснай беларускай мове: кагнітыўная структура, функцыянальны статус, сродкі выражэння» (2002).

Навуковыя прыярытэты:  тэарэтычная лінгвістыка, параўнальна-супастаўляльнае мовазнаўства, кагнітыўная семантыка і граматыка,   гісторыя беларускай і рускай моў; філасофія, структура, семантыка, прагматыка лінгвістычнай катэгорыі мадальнасці.       

  Аўтар больш за 150 навуковых прац. Пад кіраўніцтвам Н.Ю. Паўлоўскай і  пры яе навуковым кансультаванні абаронены кандыдацкія, доктарскія дысертацыі.

Кіраўнік тэм Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Лексіка-семантычныя катэгорыі беларускай і англійскай моў у супастаўляльна-тыпалагічным аспекце», «Лінгвапрагматычныя сістэмы блізка- і няблізкароднасных моў у супастаўляльна-тыпалагічным аспекце».

Навуковы кіраўнік праекта «Падрыхтоўка абноўленых падручнікаў па мовах дзяржаў СНД (Белорусский язык для стран СНГ)» і аўтар канцэпцыі аднайменнага падручніка для студэнтаў устаноў адукацыі дзяржаў садружнасці пры  падтрымцы Міждзяржаўнага фонда гуманітарнага супрацоўніцтва дзяржаў-удзельнікаў СНД.

Член спецыялізаваных саветаў па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый у Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце і Цэнтры даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Лекцыйныя курсы: «Метадалогія навуковага даследавання», «Семантыка»,  «Сінтактыка», «Гісторыя беларускай мовы»,   «Фанетыка сучаснай беларускай мовы»,  «Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы».

 

Асноўныя навуковыя публікацыі:

 

Павловская, Н.Ю. О полифункциональности вводной единицы в текстах старорусской письменности XVI-XVII вв./ Н.Ю. Павловская // Вестник Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина. – Минск, 1990. – Серия 4. – №1. – С.44-48.

Павловская, Н.Ю. Динамика развития модальных средств в языке / Н.Ю. Павловская // Шануючы спадчыну Я. Карскага: Чацвёртыя навуковыя чытанні, Гродна, 14–15 снежня, 1993 г. –  Гродна: ГрДУ iмя Я. Купалы, 1994.– Ч. I. – С.128–133.

Паўлоўская, Н.Ю. Мадальнасць волевыяўлення: месца ў сістэме, функцыянальны статус / Н.Ю. Паўлоўская // Вестник МГЛУ. Сер.1. Филология. – 1996. – № 1. – С.89–95.

Павловская, Н.Ю. Когнитивные основы системного изучения модальности / Н.Ю. Павловская // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. Материалы Первой междунар.  школы-семинара по когнитивной  лингвистике, Тамбов, 26–30 мая 1998г. – Тамбов: ТГУ  им. Г.Р.Державина, 1998. – Ч. I. – С.141–143. 

Паўлоўская, Н.Ю. Тыпалогія мадальных адносін / Н.Ю. Паўлоўская//“Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich”. Tom III/ Pod red. naukową Jana Franciszka Nosowicza. Białystok, 2000. – С.106-117.

Паўлоўская, Н.Ю. Гістарычная граматыка беларускай мовы: вучэб.-метад. дапаможнiк / Н.Ю. Паўлоўская. – Мiнск: МДЛУ, 2000. – 49 с.

Паўлоўская, Н.Ю. Тэорыя магчымых сусветаў як аснова катэгарызацыi мадальнасцi / Н.Ю. Паўлоўская //Язык и культура. Проблемы современной этнолингвистики.Материалы Междунар. науч. конф., Минск, 2-4 ноября 2000 г. – Минск: МГЛУ, 2001.– С.128-131.

Паўлоўская, Н.Ю. Таксаномія мадальнасці верагоднасці / Н.Ю. Паўлоўская // Веснiк Гродзен. дзярж. ун-та iмя Я. Купалы. Сер. 1. Гуманiтарныя навукi. – 2000.– № 3. – С. 58-61.

Паўлоўская, Н.Ю. Мадальнасць магчымасцi ў сучаснай беларускай мове / Н.Ю. Паўлоўская // Вестник МГЛУ. Сер. 1.  Филология. – 2001.– № 8.  –  С. 122-129.

Паўлоўская, Н.Ю. Функцыянальна-семантычнае поле аптатыўнай ма-дальнасці ў сучаснай беларускай мове / Н.Ю. Паўлоўская // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы (да 80-годдзя БДУ). Вып.1. – Мiнск: БДУ, 2001.–С.102–113.

Паўлоўская, Н.Ю. Мадальнасць праблематычнай верагоднасці як фрагмент канцэптасферы беларускай мовы/ Н.Ю. Паўлоўская // Труды ученых лингвистических вузов. – Минск: МГЛУ,  2001. С.159-169.

Паўлоўская, Н.Ю. Катэгорыя мадальнасцi ў сучаснай беларускай мове  / Н.Ю. Паўлоўская. – Мiнск: МДЛУ, 2001. – 206 с.

Паўлоўская, Н.Ю. Канцэпт меркававанне ў кантэксце нацыянальнага менталітэту / Н.Ю. Паўлоўская // Язык и  социум. Материалы V Междунар. науч. конф, Минск, 6–7 дек. 2002 г. –Минск: БГУ, 2003. – Ч. 2. – С.204–207.

Паўлоўская, Н.Ю. Мадальнасць праз прызму дыскурса / Н.Ю. Паўлоўская // Вестник МГЛУ. Серия 1. Филология. – Минск: МГЛУ, 2004. – № 4 (16). – С.148 –154.

Павловская, Н.Ю. Модальный аспект языковых картин мира русских и белорусов / Н.Ю. Павловская // Национально–культурный компонент в тексте и языке. Материалы докл. II Междунар. науч. конф. МАПРЯЛ, Минск, 7–9 апр. 2005 г.  – Минск: МГЛУ, 2005. – Ч. 2. – С.65 – 67.

Павловская, Н.Ю. Национально-исторические-компоненты значения прецедентного слова / Н.Ю. Павловская //  Семантико-дискурсивные  исследования языка: эксплицитность/ имплицитность выражения смыслов. – Калининград, 2006. –  С. 232–240 .

Паўлоўская, Н.Ю. Мадальны патэнцыял прэцэдэнтнага слова / Н.Ю. Паўлоўская // Беларуская лiнгвiстыка. Вып. 58. – Мiнск: Беларус. навука, 2006. – С.48–54.

Павловская, Н.Ю. Когнитивно-дискурсивная природа модальности: преемственность идей / Н.Ю. Павловская //  Модальность в языке и речи: новые подходы к изучению; Сб. науч. тр. \ Под ред. С.С. Ваулиной. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. – С.56-63.

Павловская, Н.Ю. Теория струн в применении к лингвистическому исследованию дискурса / Н.Ю. Павловская // IV чтения, посвященные 70-летию со дня рождения В.А. Карпова: cб. науч. ст.: в 2 ч. – Ч.1. – Минск: РИВШ, 2010. – С.76–80.

Павловская, Н.Ю. Моделирование языковых категорий в свете когнитивно ориентированной парадигмы научного знания / Н.Ю. Павловская // Модели в современной науке: единство и многообразие. –  Калининград, 2010. – С. 73–80.

Павловская, Н.Ю. Репрезентация когнитивного оператора норма/отклонение от нормы в пространстве языковой модальности Н.Ю. Павловская //Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы (к 55-летию преподавания русского языка в Испании). – Гранада, 2010. – С.216 –222.

Павловская, Н.Ю. Русские и россияне в белорусской лексикографии / Н.Ю. Павловская  // Образ России и россиянина в словаре и дискурсе. –  Екатеринбург, 2011. – С. 37–41.

Павловская, Н.Ю. Подготовка обновленных учебников по языкам стран СНГ: «Белорусский язык для стран СНГ» / Н.Ю. Павловская  //   Карповские научные чтения. Сборник научных статей. – Вып.6. – В 2-ч. –  Ч. 1. – Минск, 2012. – С.40–43.

Павловская, Н.Ю. Белорусский язык для стран СНГ: учебник /Н.Ю. Павловская, О.В. Борисенко, П.В. Васюченко, Л.С. Кныш, О.В. Семенькевич, Г.К. Чеховский. – М: ИПК МГЛУ «Рема», 2012. – 452 с.

Павловская, Н.Ю. Текстовая энантиосемия  / Н.Ю. Павловская // Карповские научные чтения. Сб. науч. статей. – Вып. 7.  – Ч.1. – Минск: Белорусский Дом печати,  2013. – С. 40–44.

Паўлоўская, Н.Ю. Ацэнка ў сістэме мадальных значэнняў / Н.Ю. Паўлоўская // Беларуская лінгвістыка. – Вып. 73. – Мінск : Беларуская навука, 2014. –  С. 3-13.

Павловская, Н.Ю. Модальная организация дискурса и языковая игра / Н.Ю. Павловская // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации: к 155-летию со дня рождения академика Е.Ф. Карского: сб. науч. тр.   – Гродно: ГрГУ, 2016. – С.161–169.

Павловская, Н.Ю. Лингвопрагматические основания модальной организации дискурса /  Н.Ю. Павловская // Модальные аспекты речевой коммуникации. –  Калининград, 2016. – С.22–27.

Павловская, Н.Ю. Транспонирование модальных смыслов в смеховом медиадискурсе / Н.Ю. Павловская // Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сент. 2016 г. Варна, Болгария). –  Варна, СПб. – Медиалингвистика. – Вып. 5. – С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2016. – С.86–88.

Паўлоўская, Н.Ю. Інтэгратыўны падыход  пры даследаванні  этыкетных формул у рознасістэмных мовах /  Н.Ю. Паўлоўская //Acta Albarutenica. – Warszawa, 2018. –  175-183.

Паўлоўская, Н.Ю. Метадалогия навуковага даследавання: тыпалагічны аспект / Н.Ю. Паўлоўская,  В.А. Арцёмава, В.М.  Гапеева. – Минск : МДЛУ, 1018. – 148 с.

Павловская, Н.Ю. Контрастивные исследования  с позиций интегрированного знания / Н.Ю. Павловская // Контрастивные исследования языков и культур. – Минск: МГЛУ,  2018. – С. 26-31.

Павловская, Н.Ю.  Гребень Т.Н. Основы семантики : пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-23 01 02-05 «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)» / Н.Ю. Павловская, Т.П. Карпилович.,  Т.Н. Гребень. – Минск: МГЛУ, 2019. – 84 с.