Кныш Ларыса Сяргееўна

Кныш Ларыса Сяргееўна

Knish.JPGКныш Ларыса Сяргееўна,

дацэнт кафедры беларускай мовы і

літаратуры МДЛУ, кандыдат філалагічных навук,

дацэнт

Асноўныя лекцыйныя курсы:

Стылістыка беларускай мовы

Культура маўлення

Жанрава-стылёвыя асаблівасці беларускай мовы

Граматыка беларускай мовы

Сучасная беларуская літаратурная мова

 

Навуковыя прыярытэты

Гісторыя станаўлення беларускай літаратурнай мовы

Беларуская літаратурная  мова і дыялекты

Функцыянальная стылістыка беларускай мовы

Вуснае гутарковае маўленне і яго стылізацыя ў творах мастацкай літаратуры

 

Асноўныя публікацыі:

1. В соавторстве

Белорусский язык для стран СНГ: учебник / Н.Ю. Павловская, О.В. Борисенко, П.В. Васюченко, Л.С. Кныш, О.В. Семенькевич, Г.К. Чеховский. – М.: ИПКМГЛУ “Рема”, 2012. – 452 с.

2. Моўныя сродкі ў творах М. Гарэцкага // Роднае слова. – 1998. – № 6. – С. 72 – 81.

3.Пра два спосабы стылізацыі вуснага маўлення ў творах М. Гарэцкага // Вестн. Мин. гос. лингвист. ун-та. Сер. 1. Филология. – 2000. – № 6. – С. 108 – 117.

4.Лексіка-фразеалагічнае поле канцэпту “камунікатыўныя зносіны” (паводле мастацкай прозы М. Гарэцкага) // Вестн. Мин. гос. лингвист. ун-та. Сер. 1. Филология. – 2004. – № 16. – С. 143 – 148.

5. Спосабы стылізацыі гутарковага маўлення ў прозе М. Гарэцкага // Роднае слова. – 2005. – № 11. – С. 22 – 24.

6. Сінтаксічныя канструкцыі як дзейсны сродак стылізацыі гутарковага маўлення ў мастацкім творы (на матэрыяле прозы М. Гарэцкага) // Вестн. Мин. гос. лингвист. ун-та. Сер. Филология. – 2010. № 1 (44). – С.137-144.

7. Практыкум па беларускай мове / Л.С. Кныш. –  Мінск : МДЛУ, 2010. – 158 с.

8. Кантрольныя работы па беларускай мове для слухачоў падрыхтоўчых курсаў. Л.С. Кныш. – Мінск: МДЛУ, 67 с. 

9. Кантрольныя працы і тэставыя заданні па беларускай мове (для слухачоў падрыхтоўчых курсаў) . Л.С. Кныш. – Мінск: МДЛУ, 2009. – 87 с.

10 Паралінгвістычныя сродкі камунікацыі ў складзе аўтарскай рэмаркі (паводле творчасці М. Гарэцкага) // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета: В 5 ч., Минск, 21-22 апреля 2009 / Мин. гос. лингвист.ун-т; от. ред. Н.П. Баранова, - Минск, 2010. – Ч. 5. – С. 80-83.

11.Тыповыя гутарковыя сінтаксічныя канструкцыі ў мастацкім тэксце (паводле творчасці М. Гарэцкага) //  Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета: В 5 ч., Минск, 21-22 апреля 2009 / Мин. гос. лингвист.ун-т; от. ред. Н.П. Баранова, - Минск, 2010. – Ч. 5. – С. 86-88.

12. Фанацыйныя невербальныя кампаненты ў мастацкім тэксце (паводле прозы М. Гарэцкага) // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў: Матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф., г. Мазыр, 22-23 крас. 2010 г./ рэдкал.: В.В. Шур (адк. рэд). – Мазыр : УА “МДПУ імя І.П. Шамякіна”, –  2010. – С. 281-283.

13. Скрытамаўленчыя рэмаркі ў мастацкім тэксце (паводле прозы М. Гарэцкага)  // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов МГЛУ :  Минск, 27-28 апреля 2010г.: в 5 ч. / Минс. гос. лингвист. ун-т; редкол. : Н.П. Баранова (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2010 . – Ч. 5. – С. 87-90.

14. Аўтарскія рэмаркі, што раскрываюць характар маўлення персанажаў (паводле прозы М. Гарэцкага) // Гарэцкія чытанні: матэрыялы дакл. і паведамл. на XVIIIГарэцкіх чытаннях (да 110-годдзя з дня нараджэння Гаўрылы Гарэцкага): Мінск, 11 чэрвеня 2010 г. / Дзярж. музей гісторыі і беларус. літ.; рэдкал.: Р. Гарэцкі (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск , 2011. – С. 96-100.

15. Спецыфічныя канструкцыі беларускамоўнага дыялогу (на матэрыяле мастацкіх тэкстаў)// Национально-культурный компонент в тексте и языке : материалы VМеждународной юбилейной научной конференции,  Минск, 6-7 декабря 2012 г.: В 2 ч. / редкол.: О.А. Полетаева (отв. ред.) [и др.]. – Минск: МГЛУ, 2013. – Ч. 2. С. 55 – 58.

16. Роля гутаркова-дыялектнага слова ў стылізаваным мастацкім дыялогу // Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Нацыянальна-культурны кампанент у дыялектнай і літаратурнай мове» Брэст БрДУ 18-19 кастрычніка 2012 года

17. Асаблівасці дзеяслоўнага кіравання (пры навучанні беларускай мове як замежнай)// Международный круглый стол «Контрастивные исследования языков и культур». Минск, МГЛУ, 29 – 30 октября 2012 года. С. 152 – 155.

18. Лінгвістычныя асновы навучання лексіцы беларускай мовы. Сінанімія, аманімія, антанімія, паранімія: цяжкасці пры засваенні // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета. Минск, МГЛУ, 25 – 26 апреля 2012. С. 41-44.

19. Невербальныя сродкі ў мастацкім дыялогу: тэмбр і тэмп маўлення ў складзе аўтарскай рэмаркі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – 408 с. С. 342 – 345.

20. Асаблівасці ўжывання дзеепрыслоўяў і дзеепрыслоўных зваротаў (пры навучанні беларускай мове замежных студэнтаў) // Ежегоднаянаучнаяконференция преподавателей и аспирантов университета22 – 23 апр. 2012.

21. Тэст па беларускай мове як замежнай. Пачатковы ўзровень. Агульнае валоданне. В. Барысенка, Л. Кныш, У. Куліковіч, А. Літвіноўская, Т. Рамза, А.Семянькевіч – Мн., Выдавецкі дом Грамадскага аб'яднання "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны", 2014. – 52 с.  

22. Тэст па беларускай мове як замежнай. Базавы ўзровень. Агульнае валоданне. В. Барысенка, Л. Кныш, У. Куліковіч, А. Літвіноўская, Т. Рамза, А.Семянькевіч – Мн., Выдавецкі дом Грамадскага аб'яднання "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны", 2014. – 52 с.  

23. Тэст па беларускай мове як замежнай. Сярэдні ўзровень. Агульнае валоданне. В. Барысенка, Л. Кныш, У. Куліковіч, А. Літвіноўская, Т. Рамза, А.Семянькевіч – Мн., Выдавецкі дом Грамадскага аб'яднання "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны", 2014. – 56 с.  

24. Тэст па беларускай мове як замежнай. Прасунуты ўзровень. Агульнае валоданне. В. Барысенка, Л. Кныш, У. Куліковіч, А. Літвіноўская, Т. Рамза, А.Семянькевіч – Мн., Выдавецкі дом Грамадскага аб'яднання "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны", 2014. – 68 с.  

25. Тэст па беларускай мове як замежнай. Высокі ўзровень. Агульнае валоданне. В. Барысенка, Л. Кныш, У. Куліковіч, А. Літвіноўская, Т. Рамза, А.Семянькевіч – Мн., Выдавецкі дом Грамадскага аб'яднання "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны", 2014. – 68 с.  

26. Тэст па беларускай мове як замежнай. Дасканалы  ўзровень. Агульнае валоданне. В. Барысенка, Л. Кныш, У. Куліковіч, А. Літвіноўская, Т. Рамза, А.Семянькевіч – Мн., Выдавецкі дом Грамадскага аб'яднання "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны", 2014. – 72 с.