Информация о конференциях

Список страниц раздела "Информация о конференциях"


ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі

“МІНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЛІНГВІСТЫЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ”

Кафедра беларускай мовы і літаратуры

запрашае вас прыняць удзел

у Міжнароднай навуковай канферэнцыі

“БЕЛАРУСКАЯ МОВА, ЛІТАРАТУРА, КУЛЬТУРА І СВЕТ:

ПРАБЛЕМЫ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ”,

якая адбудзецца 3-4 лістапада 2016 года

Праграма канферэнцыі прадугледжвае пленарнае пасяджэнне і працу секцый.

Працоўныя мовы: беларуская, руская, англійская.

У ходзе работы канферэнцыі  будзе абмеркавана наступнае кола праблем.

 • Культурныя мадэлі і  спецыфіка нацыянальных моў і літаратур.
 • Транснацыянальныя элементы беларускай мовы, літаратуры, культуры.
 • Лінгвакультурнае ўзаемадзеянне і ўзаемаўплыў у полікультурным асяроддзі.
 • Сучасныя тэндэнцыі ў методыцы выкладання беларускай мовы і літаратуры як замежнай. Лінгвакультурны аспект у выкладанні беларускай мовы як замежнай.
 • Пераклад як сродак рэпрэзентацыі беларускай літаратуры ў свеце.
 • Беларуская мова, літаратура, культура ў кантэксце сусветнага гуманітарнага працэсу.
 • Беларускі пісьменнік і свет: шлях да сусветнага прызнання.
 • Беларуская карціна свету: праблемы міжкультурнай камунікацыі.
 • Кампаратыўнае вывучэнне моў, літаратур, культур.
 • Праблемы стварэння сучаснага падручніка беларускай мовы, літаратуры, культуры.

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна даслаць заяўку да 15.09.2016 г. на адрас: 220034, г. Мiнск, вул. Захарава, 21, кафедра беларускай мовы і літаратуры (А-206) або на электронны адрас: cafbelmovalit@mslu.by.

Па выніках канферэнцыі запланавана выданне зборніка навуковых артыкулаў.

Тэкст даклада неабходна падаць у электронным і раздрукаваным на паперы экзэмпляры  ў аргкамітэт падчас рэгістрацыі, ці даслаць на электронны адрас: cafbelmovalit@mslu.by.

Кантактны тэлефон: 017-294-71-14.

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў

Аб’ём даклада — да 6 старонак (12 тыс. знакаў з прабеламі праз 1 інтэрвал) у рэдактары Word for Windows. Першы радок справа – ініцыялы і прозвішча аўтара, у дужках – назва горада. Наступны радок — назва матэрыялу (вялікімі літарамі). Праз радок друкуецца тэкст матэрыялу са стандартнымі адступленнямі. Спасылкі даюцца ў тэксце ў квадратных дужках. Першая лічба — нумар са спіса літаратуры, наступныя лічбы — старонкі. Напрыклад: [7, с. 132]. Спіс літаратуры (калі ён ёсць) даецца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку. Пасля тэксту даклада таксама падаюцца звесткі пра аўтара (прозвішча і ініцыялы поўнасцю, вучоная ступень, вучонае званне, месца працы, горад, краіна).

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору выступленняў і матэрыялаў для публікацыі, а таксама іх рэдагавання.

Праезд і пражыванне ў Мінску за кошт удзельнікаў канферэнцыі.

Арганізацыйны ўзнос –  150 000 бел. руб.

АРГКАМІТЭТ

ЗАЯЎКА НА ЎДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫІ

 1. Прозвішча, імя, імя па бацьку………………………………………………
 2. Месца працы, пасада………………………………………………………...
 3. Вучоная ступень, званне………………………………………………………
 4. Тэма даклада…………………………………………………………………
 5. Службовы  адрас і тэлефон…………………………………………………
 6. Хатні адрас і тэлефон………………………………………………………..
 7. E-mail…………………………………………………………………………
 8. Ці патрэбна браніраваць месца ў гасцініцы, тэрмін ……………………

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Белорусская ассоциация преподавателей английского языка

п р о в о д я т

10 – 12 ноября 2016 года

(г. Минск, МГЛУ)

XII-ю Международную конференцию БАПАЯ-IATEFL «English Language and Literature in the Context of the 21st-century reality».

Предполагается обсуждение следующих проблем:

 • Методика преподавания английского языка для дошкольников и младших школьников.
 • Методика преподавания английского языка в ВУЗах.
 • Использование новейших технических средств и информационных технологий на уроке иностранного языка.
 • Литература и язык: взаимообогащение через культуру.
 • Язык, фильм и литература. Понятие «творческая переработка».
 • Преподавание культуры и страноведения англоязычных стран в школе и ВУЗе.
 • Учебные программы по английскому языку для школы, общеуниверситетских кафедр и  профильных ВУЗов 
 • Круглый стол:

- Инновационные технологии на занятиях по английскому языку

Рабочий язык  конференции – английский.

По результатам конференции планируется издание сборника материалов. К публикации будут приняты статьи реальных участников конференции (оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для их публикации).

Заявки на участие в конференции с указанием темы и краткой аннотацией доклада объемом до 60 слов просим направлять до 15 октября 2016 по адресу:

Кафедра зарубежной литературы МГЛУ (конференция 11.2016),

ул. Захарова,21, г. Минск, Беларусь 220034. Телефон: (+375-17) 288-25-63 Факс: (+375-17) 294-75-04 E-mail: worldlit1@mail.ru

Проживание, питание и проезд – за счет направляющей стороны.

 

По вопросам проживания рекомендуем обращаться в гостиницы г. Минска:

 • Республиканский центр туризма и краеведения – http://rctkum.by/   -  8 (017) 262 54 21
 • 40 лет Победы – http://www.40hotel.by/ - 8(017)-294-79-63
 • Студенческий комплекс на Короля 12, бронирование 8(017) 2008919 
 • Гостиничный комплекс  на Короля 15, 8(017) 226-40-06
 • Гостиница «Академическая» ул. Сурганова 7,  8 (017) 284-18-71

А также на сайтах гостиниц г. Минска.

 

Minsk State Linguistics University

The Belarusian Association of Teachers of English

a n n o u n c e

12th International BelNATE-IATEFL conference “«English Language and Literature in the Context of the 21st-century reality»”, which will take place at MSLU on November 10-12, 2016.

The Conference participants will discuss:

 • the teaching of English in the modern world,
 • the role of information technologies in developing new approaches to ELT and related disciplines transformations in school and university curricula
 • literature and language
 • language, film and literature: “Rethinking classical literature”
 • the teaching of culture, history and area studies at school and university
 • round table discussion “Innovative technologies in ELT”

 

12th International BelNATE-IATEFL conference

«English Language and Literature in the Context of the 21st-century reality»

 (Minsk, MSLU, November 10-12, 2016 г.)

SPEAKER PROPOSAL FORM

Deadline: October 15, 2016.

Details of presenter

 

Last name _______________ First name________________ (Mr./ Ms./Prof./Dr.)

Address (in Russian): _______________________________________________

Contact phone #: home _________________ office _______________________

E-mail: __________________________

Affiliation, position: ________________________________________________

 

Registration

         All presenters should be BelNATE-IATEFL members and must register for the conference and pay the registration fee. We shall inform you if your proposal has been accepted by October 20, 2016. Only the papers presented at the conference will be published. We kindly request that you submit papers up to 7 A4 sheets (font 14, interval 1.5) on diskettes together with a hard copy to the SIG chair during the conference.

 

Details of presentation

Main presenter:

Joint presenter(s) if relevant:

Last name__________________ First name _________________ (Mr./Ms./Prof./Dr.)

Affiliation, position: ___________________________________________________

Title of presentation (maximum 10 words):

_____________________________________________________________________

Underline the SIG in which you would like to make your presentation:

 

Curriculum development

Young learners

Adult learners

CALL

Literatures in English

Culture and Area Studies

 

Point out the equipment you may need for your presentation:

(a) Overhead projector  (b) video     (c) tape-recorder  (d) computers

(e) Powerpoint     (f) other: ___________________________________________

Summary for the programme (maximum 60 words). Your summary must accurately reflect the contents of your presentation as this is how the participants decide which sessions to attend.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  В  КОНФЕРЕНЦИИ

(без выступления)

Фамилия, имя, отчество _________________________________________

                  

Ученая степень, звание     _______________________________________

                         

Должность  _____________________________________________________

 

Место работы  ___________________________________________________

 

Служебный адрес ________________________________________________

 

Домашний адрес ________________________________________________

 

Телефон _______________________________________________________

 

Е-mail ________________________________________________________

 

 

ПРАВИЛА

оформления статей

1. Авторы представляют в оргкомитет оригинал статьи  на белорусском, русском или английском языках, набранный на компьютере через 1,5 интервала на бумаге формата А4 (210 х 297 мм) с полями с левой и правой стороны не менее 25 мм (размер шрифта: кегль 14; гарнитура Times New Roman) и файл статьи (имя файла – по фамилии автора). Объем статьи – 20000 знаков с литературой, кратких сообщений и рецензий – 8000 знаков.

2. На отдельном листе прилагаются следующие сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень и звание, домашний адрес, электронный адрес, номера мобильного, служебного и домашнего телефонов; аспиранты и соискатели сообщают также фамилию, имя, отчество, ученую степень и звание научного руководителя (на языке оригинала статьи).

3. После заглавия статьи необходимо дать его перевод на английский язык и транслитерацию фамилии и инициалов автора (или авторов) по правилам английской орфографии. Ниже заглавия помещаются резюме статьи на русском и английском языках (150–200 знаков).

4. Языковые примеры (слова, морфемы, предложения) даются курсивом; значения слов (морфем, предложений) заключаются в одинарные кавычки, например: …па дадзеных «Гiстарычнага слоўнiка беларускай мовы» (III, 158), лексема веть мела два значэннi: ‘узаемная адплата’ i ‘салодкае, дэсерт’. Иллюстративный материал на иностранных языках должен сопровождаться семантизацией (раскрытием значений) слов и предложений на белорусском или русском языке; семантизация заключается в одинарные кавычки, например: англ. You really remember that? ‘Ты действительно помнишь это?’. Курсивные выделения в журнале используются только для примеров. Подчеркивания не допускаются (за исключением отдельного сегмента в приводимом языковом примере: …змены ў мадэлях кiравання: хуткасць 40 км на гадзiну замест хуткасць 40 км у гадзiну). Цитаты из анализируемых литературных произведений даются курсивом и без кавычек; цитаты из стихотворных текстов даются курсивом, без кавычек и в подбор (без абзаца, в одну строку с предшествующим текстом); границы между стихами (стихотворными строками) обозначаются двумя слэшами (две косые черты: //).

5. Стандарт оформления библиографических ссылок (в основном тексте статьи) и библиографического списка цитируемых или упоминаемых работ (в конце статьи):

5.1. Пример оформление ссылки на источник библиографии:

Диалогу свойственна быстрая смена реплик собеседников, краткость, синтаксически зависимый характер и своеобразный состав предложений [1, с. 226].

Литература в конце статьи оформляется в порядке упоминания/цитирования (ОБЯЗАТЕЛЬНО с указанием конкретных страниц или общего количества страниц, правила оформления см. в приложенном файле):

 1. Ленерт, У. Проблемы вопросно-ответного диалога / У. Ленерт // Новое в зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка. – М., 1998. – Вып. 23. – 313 с.
 2. Теплякова, Е.К. Коммуникативные неудачи при реализации речевых актов побуждения в диалогическом дискурсе :автореф. ...  канд. филол. наук / Е. К. Теплякова. – Тамбов, 1998. – 23 с.
 3. Кострова, О. А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка :учебное пособие / О. А. Кострова. – М. : Флинта, 2004. – 239 с.

Примеры ссылок (в основном тексте статьи):

• [конец цитаты] «…як найкаштоўнейшы народны здабытак» [1, c. 189].

• [не цитата, но автору статьи требуется ссылка] …што было паказана ў працах А. С. Аксамітава [2, c. 15; 4, с. 215].


III Международная научно-методическая конференция "Современные тенденции в дополнительном образовании взрослых" 21 октября 2016 года

Республиканская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 75-летию Гомельского областного института развития образования «Актуальные вопросы непрерывного педагогического образования:состояние, проблемы и перспективы»

IV Международная научно-практическая заочная интернет-конференции «ПОСТДИП–2016: Современные технологии образования взрослых»

Юбилейная международная конференция " Образование, наука и производство в XXI веке: современные тенденции развития" 3-4 ноября 2016 г., г. Могилев

Международная научно-техническая конференция молодых ученых "Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности" 27-28 октября 2016 г.., г. Могилев


О международной выставке и научной конференции в Туркменистане

Согласно информации, полученной из Министерства образования Туркменистана, 8-10 ноября 2016 г. в г. Ашхабаде под патронажем Президента Туркменистана состоятся международная выставка и научная конференция «Образование и спорт в эпоху счастья и могущества».

Основная цель указанных мероприятий - привлечение партнеров для установления взаимовыгодного сотрудничества по реализации проектов в сферах образования и спорта в Туркменистане, использованию современных методов и методик при организации образовательного процесса, а также по внедрению передовых достижений науки и техники в указанных сферах.

Для участия в вышеназванной выставке и научной конференции необходимо направить:

- до 15 сентября т.г. тезисы выступлений по электронной почте: nie.turkmenistan@mnail.com; exhibition.edu@gmail.com (общие требования к оформлению тезисов и аннотаций к докладам прилагаются);

- до 30 сентября т.г заявки для участия в выставке  по электронной почте exhibition.edu@gmail.com (регистрационная форма и личный листок прилагаются).

Дополнительная информация об условиях проведения международной выставки и научной конференции «Образование и спорт в эпоху счастья и могущества» размещена на сайте www.cci.gov.tm.

Приложение

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в V Международной научной конференции «Молодые ученые в инновационном поиске», посвящённой актуальным проблемамлингвистики, литературоведения, педагогики, психологии и методики преподавания иностранных языков.  Конференция состоится  в МГЛУ  24-2мая 201г.

На заседаниях конференции предлагается обсудить следующие проблемы:

*       Лингвистика текста и дискурса

*       Слово в лексической системе и дискурсе

*       Отношения языковых знаков в высказывании и дискурсе

*       Модели речевого поведения в различных типах дискурса

*       Контрастивная лингвистика и вопроса перевода

*       Проблемы автоматической обработки текстов

*       Современная литература и художественный перевод

*       Вопросы методики преподавания иностранных языков

 

Организационный комитет конференции:

Председатель:

Баранова Н.П., ректор МГЛУ

Члены организационного комитета:

Горлатов А.М., проректор по научной работе    МГЛУ;

Карпилович Т.П., зав. каф. теории и практики английского языка переводческого факультета;

Глазко П.П., доцент кафедры теории и практики английского языка переводческого факультета.

Метлушко И.В., доцент кафедры теории и практики английского языка переводческого факультета.

 

Условия участия в конференции

Для участия в конференции необходимо до 25 апреля 2016 г. выслать одним файлом на электронный адресtranslengl@mslu.by следующие документы:

1.     заявку (форма прилагается);

2.     материалы доклада (см. образец оформления материалов).

Материалы доклада без заявки не принимаются!

Название файла должно состоять из ФИО автора и его места работы, например, Иванов А.К._МГЛУ.doc, а в теме электронного сообщения необходимо указать название конференции и ФИО автора (Молодые ученые_Иванов А.К.).

Оргкомитет оставляет за собой право отбораи редактирования материалов. Материалы, не соответствующие тематике конференции или оформленные не в соответствии с требованиями, а также присланные позднее установленного срока рассматриваться не будут и обратно не высылаются!

Приглашения, при необходимости, будут высланы участникам  до 10 апреля 2016 года.

Проезд, питание и проживание участников конференции за счет командирующих организаций.

 

Требования к представляемым материалам

1. Объем – не более 4 страниц формата А4.

2. Требования к оформлению текста:

 • материал для публикации представляется на русском, белорусском или английском языке;
 • текстовый редактор – MSWord7.0 и выше.  Шрифт– Times New Roman, размер– 14 pt;

  поля: со всех сторон – 2 см; абзацный отступ – 1,5 см, межстрочный интервал – одинарный. Страницы неномеруются. Висячая строка не допускается.

  Каждая из перечисленных ниже строк набирается с абзацного отступа, с выравниванием по левому краю и без точки в конце:

 • инициалы и фамилия автора (шрифт обычный, прописные буквы);
 • город, название учреждения (шрифт обычный, аббревиатура).

Название материалов печатается по центру (шрифт обычный, прописные буквы). Если название в несколько строк, то без знаков переноса.

После пропуска строки с абзацного отступа печатается текст материалов с обязательным выравниванием по ширине и безавтоматической расстановки переносов.

Формулы и символы набираются с использованием встроенного редактора формул MSEquation, входящего в состав текстового редактора Word. Таблицы, диаграммы и рисунки – только в черно-белом исполнении.

Примеры в тексте (на любом языке) выделяются курсивом, значения слов набираются прямо и заключаются в одинарные кавычки, например: table ‘стол’.

Ссылки на источники нумеруются в порядке цитирования и даются в тексте в квадратных скобках [1, с. 12].

В обязательном порядке следует  четко разграничивать знаки дефис (-) и тире ( – ); русские («   ») и латинские ("   ") кавычки.

К статье прилагаются:

 • аннотацияна русском языке после заголовка перед текстом статьи (100-150 слов). Шрифт– Times New Roman, обычный, размер– 12pt.
 • резюмена английском языке (2-3 предложения) после списка литературы. Шрифт– Times New Roman, обычный, размер– 12pt.
 • информацияна английском языке: ФИО автора и название статьи после резюме. Шрифт – TimesNewRoman, обычный, размер – 14 pt.

 

Образец оформления материалов

И.О. ФАМИЛИЯ

Город, УО

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (…).

 

ЛИТЕРАТУРА

1.           Никитин, М.В.Лексическое значение слова (структура и комбинаторика) / М.В. Никитин. – М.: Высшая школа, 1983. – 123 с.

2.           Вичева, Д.В.Диалектика обыденного и научного знания / Д.В. Вичева, В.А. Штофф // Философские науки. – 1980. – № 4. – С. 50–58.

3.           Proceeding of mini-symposium on biological nomenclature in the 21st century [Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – Mode of access: http://www.infarm.ind.edu/PBIO/brum.html. – Date of access: 14.09.2005.

 

Summary

 

 • Здесь необходимо указать информацию на английском языке: ФИО автора и название статьи.

 

ЗАЯВКА

на участие в Международной научной  конференции

«Молодые ученые в инновационном поиске»

24-25мая 201года, МГЛУ

Фамилия, имя, отчество

(полностью)

 

 

 

Учёная степень, учёное звание

 

 

Должность

 

 

Место работы / учёбы

(полный адрес, телефон, факс)

 

Личный e-mail:

(необходимо для обратной связи и пересылки программы конференции)

 

 

Контактный телефон

(домашний, мобильный)

 

Фамилия, имя, отчество соавтора

(полностью)

 

Место работы / учёбы соавтора

(полный адрес, телефон, факс)

 

Название доклада

 

 

 

 

 

Необходимость использования технических средств: проектор, ноутбук для демонстрации слайдов

 

Необходимость оформления приглашения

 

Дата