Паўлоўская Наталля Юр’еўна

Паўлоўская Наталля Юр’еўна


Страница не имеет перевода на текущий язык. Отображена русская версия.
The page has no translation into the current language. Displayed russian version.

Pavlovskaia.jpg

Паўлоўская Наталля Юр’еўна

Прафесар кафедры беларускай мовы і літаратуры, доктар філалагічных навук, прафесар (званне).

Кандыдацкая дысертацыя «Пабочныя адзінкі ў тэкстах помнікаў старарускага пісьменства XVI-XII ст. (састаў, функцыянаванне, пытанні генезісу)» (1990).

Доктарская дысертацыя «Катэгорыя мадальнасці ў сучаснай беларускай мове: кагнітыўная структура, функцыянальны статус, сродкі выражэння» (2002).

Навуковыя прыярытэты:  тэарэтычная лінгвістыка, параўнальна-супастаўляльнае мовазнаўства, кагнітыўная семантыка і граматыка,   гісторыя беларускай і рускай моў; філасофія, структура, семантыка, прагматыка лінгвістычнай катэгорыі мадальнасці.       

  Аўтар больш за 150 навуковых прац. Пад кіраўніцтвам Н.Ю. Паўлоўскай і  пры яе навуковым кансультаванні абаронены кандыдацкія, доктарскія дысертацыі.

Кіраўнік тэм Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Лексіка-семантычныя катэгорыі беларускай і англійскай моў у супастаўляльна-тыпалагічным аспекце», «Лінгвапрагматычныя сістэмы блізка- і няблізкароднасных моў у супастаўляльна-тыпалагічным аспекце».

Навуковы кіраўнік праекта «Падрыхтоўка абноўленых падручнікаў па мовах дзяржаў СНД (Белорусский язык для стран СНГ)» і аўтар канцэпцыі аднайменнага падручніка для студэнтаў устаноў адукацыі дзяржаў садружнасці пры  падтрымцы Міждзяржаўнага фонда гуманітарнага супрацоўніцтва дзяржаў-удзельнікаў СНД.

Член спецыялізаваных саветаў па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый у Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце і Цэнтры даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Лекцыйныя курсы: «Метадалогія навуковага даследавання», «Семантыка»,  «Сінтактыка», «Гісторыя беларускай мовы»,   «Фанетыка сучаснай беларускай мовы»,  «Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы».

 

Асноўныя навуковыя публікацыі:

 

Павловская, Н.Ю. О полифункциональности вводной единицы в текстах старорусской письменности XVI-XVII вв./ Н.Ю. Павловская // Вестник Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина. – Минск, 1990. – Серия 4. – №1. – С.44-48.

Павловская, Н.Ю. Динамика развития модальных средств в языке / Н.Ю. Павловская // Шануючы спадчыну Я. Карскага: Чацвёртыя навуковыя чытанні, Гродна, 14–15 снежня, 1993 г. –  Гродна: ГрДУ iмя Я. Купалы, 1994.– Ч. I. – С.128–133.

Паўлоўская, Н.Ю. Мадальнасць волевыяўлення: месца ў сістэме, функцыянальны статус / Н.Ю. Паўлоўская // Вестник МГЛУ. Сер.1. Филология. – 1996. – № 1. – С.89–95.

Павловская, Н.Ю. Когнитивные основы системного изучения модальности / Н.Ю. Павловская // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. Материалы Первой междунар.  школы-семинара по когнитивной  лингвистике, Тамбов, 26–30 мая 1998г. – Тамбов: ТГУ  им. Г.Р.Державина, 1998. – Ч. I. – С.141–143. 

Паўлоўская, Н.Ю. Тыпалогія мадальных адносін / Н.Ю. Паўлоўская//“Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich”. Tom III/ Pod red. naukową Jana Franciszka Nosowicza. Białystok, 2000. – С.106-117.

Паўлоўская, Н.Ю. Гістарычная граматыка беларускай мовы: вучэб.-метад. дапаможнiк / Н.Ю. Паўлоўская. – Мiнск: МДЛУ, 2000. – 49 с.

Паўлоўская, Н.Ю. Тэорыя магчымых сусветаў як аснова катэгарызацыi мадальнасцi / Н.Ю. Паўлоўская //Язык и культура. Проблемы современной этнолингвистики.Материалы Междунар. науч. конф., Минск, 2-4 ноября 2000 г. – Минск: МГЛУ, 2001.– С.128-131.

Паўлоўская, Н.Ю. Таксаномія мадальнасці верагоднасці / Н.Ю. Паўлоўская // Веснiк Гродзен. дзярж. ун-та iмя Я. Купалы. Сер. 1. Гуманiтарныя навукi. – 2000.– № 3. – С. 58-61.

Паўлоўская, Н.Ю. Мадальнасць магчымасцi ў сучаснай беларускай мове / Н.Ю. Паўлоўская // Вестник МГЛУ. Сер. 1.  Филология. – 2001.– № 8.  –  С. 122-129.

Паўлоўская, Н.Ю. Функцыянальна-семантычнае поле аптатыўнай ма-дальнасці ў сучаснай беларускай мове / Н.Ю. Паўлоўская // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы (да 80-годдзя БДУ). Вып.1. – Мiнск: БДУ, 2001.–С.102–113.

Паўлоўская, Н.Ю. Мадальнасць праблематычнай верагоднасці як фрагмент канцэптасферы беларускай мовы/ Н.Ю. Паўлоўская // Труды ученых лингвистических вузов. – Минск: МГЛУ,  2001. С.159-169.

Паўлоўская, Н.Ю. Катэгорыя мадальнасцi ў сучаснай беларускай мове  / Н.Ю. Паўлоўская. – Мiнск: МДЛУ, 2001. – 206 с.

Паўлоўская, Н.Ю. Канцэпт меркававанне ў кантэксце нацыянальнага менталітэту / Н.Ю. Паўлоўская // Язык и  социум. Материалы V Междунар. науч. конф, Минск, 6–7 дек. 2002 г. –Минск: БГУ, 2003. – Ч. 2. – С.204–207.

Паўлоўская, Н.Ю. Мадальнасць праз прызму дыскурса / Н.Ю. Паўлоўская // Вестник МГЛУ. Серия 1. Филология. – Минск: МГЛУ, 2004. – № 4 (16). – С.148 –154.

Павловская, Н.Ю. Модальный аспект языковых картин мира русских и белорусов / Н.Ю. Павловская // Национально–культурный компонент в тексте и языке. Материалы докл. II Междунар. науч. конф. МАПРЯЛ, Минск, 7–9 апр. 2005 г.  – Минск: МГЛУ, 2005. – Ч. 2. – С.65 – 67.

Павловская, Н.Ю. Национально-исторические-компоненты значения прецедентного слова / Н.Ю. Павловская //  Семантико-дискурсивные  исследования языка: эксплицитность/ имплицитность выражения смыслов. – Калининград, 2006. –  С. 232–240 .

Паўлоўская, Н.Ю. Мадальны патэнцыял прэцэдэнтнага слова / Н.Ю. Паўлоўская // Беларуская лiнгвiстыка. Вып. 58. – Мiнск: Беларус. навука, 2006. – С.48–54.

Павловская, Н.Ю. Когнитивно-дискурсивная природа модальности: преемственность идей / Н.Ю. Павловская //  Модальность в языке и речи: новые подходы к изучению; Сб. науч. тр. \ Под ред. С.С. Ваулиной. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. – С.56-63.

Павловская, Н.Ю. Теория струн в применении к лингвистическому исследованию дискурса / Н.Ю. Павловская // IV чтения, посвященные 70-летию со дня рождения В.А. Карпова: cб. науч. ст.: в 2 ч. – Ч.1. – Минск: РИВШ, 2010. – С.76–80.

Павловская, Н.Ю. Моделирование языковых категорий в свете когнитивно ориентированной парадигмы научного знания / Н.Ю. Павловская // Модели в современной науке: единство и многообразие. –  Калининград, 2010. – С. 73–80.

Павловская, Н.Ю. Репрезентация когнитивного оператора норма/отклонение от нормы в пространстве языковой модальности Н.Ю. Павловская //Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы (к 55-летию преподавания русского языка в Испании). – Гранада, 2010. – С.216 –222.

Павловская, Н.Ю. Русские и россияне в белорусской лексикографии / Н.Ю. Павловская  // Образ России и россиянина в словаре и дискурсе. –  Екатеринбург, 2011. – С. 37–41.

Павловская, Н.Ю. Подготовка обновленных учебников по языкам стран СНГ: «Белорусский язык для стран СНГ» / Н.Ю. Павловская  //   Карповские научные чтения. Сборник научных статей. – Вып.6. – В 2-ч. –  Ч. 1. – Минск, 2012. – С.40–43.

Павловская, Н.Ю. Белорусский язык для стран СНГ: учебник /Н.Ю. Павловская, О.В. Борисенко, П.В. Васюченко, Л.С. Кныш, О.В. Семенькевич, Г.К. Чеховский. – М: ИПК МГЛУ «Рема», 2012. – 452 с.

Павловская, Н.Ю. Текстовая энантиосемия  / Н.Ю. Павловская // Карповские научные чтения. Сб. науч. статей. – Вып. 7.  – Ч.1. – Минск: Белорусский Дом печати,  2013. – С. 40–44.

Паўлоўская, Н.Ю. Ацэнка ў сістэме мадальных значэнняў / Н.Ю. Паўлоўская // Беларуская лінгвістыка. – Вып. 73. – Мінск : Беларуская навука, 2014. –  С. 3-13.

Павловская, Н.Ю. Модальная организация дискурса и языковая игра / Н.Ю. Павловская // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации: к 155-летию со дня рождения академика Е.Ф. Карского: сб. науч. тр.   – Гродно: ГрГУ, 2016. – С.161–169.

Павловская, Н.Ю. Лингвопрагматические основания модальной организации дискурса /  Н.Ю. Павловская // Модальные аспекты речевой коммуникации. –  Калининград, 2016. – С.22–27.

Павловская, Н.Ю. Транспонирование модальных смыслов в смеховом медиадискурсе / Н.Ю. Павловская // Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сент. 2016 г. Варна, Болгария). –  Варна, СПб. – Медиалингвистика. – Вып. 5. – С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2016. – С.86–88.

Паўлоўская, Н.Ю. Інтэгратыўны падыход  пры даследаванні  этыкетных формул у рознасістэмных мовах /  Н.Ю. Паўлоўская //Acta Albarutenica. – Warszawa, 2018. –  175-183.

Паўлоўская, Н.Ю. Метадалогия навуковага даследавання: тыпалагічны аспект / Н.Ю. Паўлоўская,  В.А. Арцёмава, В.М.  Гапеева. – Минск : МДЛУ, 1018. – 148 с.

Павловская, Н.Ю. Контрастивные исследования  с позиций интегрированного знания / Н.Ю. Павловская // Контрастивные исследования языков и культур. – Минск: МГЛУ,  2018. – С. 26-31.

Павловская, Н.Ю.  Гребень Т.Н. Основы семантики : пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-23 01 02-05 «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)» / Н.Ю. Павловская, Т.П. Карпилович.,  Т.Н. Гребень. – Минск: МГЛУ, 2019. – 84 с.