Паўлоўская Наталля Юр’еўна

Паўлоўская Наталля Юр’еўна


Страница не имеет перевода на текущий язык. Отображена русская версия.
The page has no translation into the current language. Displayed russian version.

Pavlovskaia.jpg

Паўлоўская Наталля Юр’еўна.Прафесар кафедры беларускай мовы і літаратуры, доктар філалагічных навук, прафесар(званне). 

Спецыяліст у вобласці  тэарэтычнай лінгвістыкі, кагнітыўнай семантыкі і граматыкі,   гісторыі беларускай і рускай моў, сучасных беларускай і рускай моў.          

         Аўтар больш за сто навуковых прац. Пад кіраўніцтвам Н.Ю. Паўлоўскай і  пры яе навуковым кансультаванні абаронены кандыдацкія, доктарская дысертацыі.

         Навуковы кіраўнік праекта «Падрыхтоўка абноўленых падручнікаў па мовах дзяржаў СНД (Белорусский язык для стран СНГ)» і аўтар канцэпцыі аднайменнага падручніка для студэнтаў устаноў адукацыі дзяржаў садружнасці пры  падтрымцы Міждзяржаўнага фонда гуманітарнага супрацоўніцтва дзяржаў–удзельнікаў СНД.

         Кіраўнік тэмы Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Лексіка-семантычныя катэгорыі беларускай і англійскай моў у супастаўляльна-тыпалагічным аспекце».

Член спецыялізаваных саветаў па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый у Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце і Цэнтры даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Чытае лекцыі па наступных дысцыплінах: «Метадалогія навуковага даследавання», «Семантыка»,  «Гісторыя беларускай мовы»,   «Фанетыка сучаснай беларускай мовы»,  «Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы».

Асноўныя працы:

О полифункциональности вводной единицы в текстах старорусской письменности XVI-XVIIвв. // Весн. БДУ. Cер. 4. Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. –1990. – № 1. – С.44–48 .

Ввводные единицы в текстах памятников старорусской письменности XVI-XIIвв. (состав, функционирование, вопросы генезиса) Автореф. дис. …канд. филологич. наук. – Минск, 1990.

Гістарычная граматыка беларускай мовы: Вучэбна-метадычны дапаможнiк //Мiнск: МДЛУ, 2000. – 49 с.

Тыпалогія мадальных адносін // Dziedzictwoprzeszłościzwiązkówjęzykowych, literackichikulturowychpolsko-bałto-wschodniosłowiańskich. –  TomIII/ Podred. naukową JanaFranciszkaNosowicza. Białystok, 2000. –С.106-117.

Катэгорыя мадальнасцiў сучаснай беларускай мове: Манаграфія/ – Мiнск: МДЛУ, 2001. -206 с.

Катэгорыямадальнасціўсучаснайбеларускаймове: кагнітыўная структура, функцыянальны статус, сродкі выражэння: дыс. …д-ра філал. навук: 10.02.01/Мінск, 2002 – 231 с.

Когнитивно-дискурсивная природа модальности: преемственность идей// Модальность в языке и речи: новые подходы к изучению;Сб. науч. тр. \ Под ред.С.С.Ваулиной Калининград:Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. – С.56-63.

Мадальны патэнцыял прэцэдэнтнага слова // Беларуская лiнгвiстыка. Вып. 58. – Мiнск: Беларус. навука, 2006. – С.48–54.

Моделирование языковых категорий в свете когнитивно ориентированной парадигмы научного знания  // Модели в современной науке:единство и многообразие: сб. науч. тр./под ред. С.С. Ваулиной, В.И. Грешных.–Калининград: Изд-во РГУ им. И.Канта, 2010. – С.73–80.

Теория струн в применении к лингвистическому исследованию дискурса // Четвертые чтения, посвященные 70-летию со дня рождения В.А. Карпова, Минск, 19–20 марта 2010 г.: cб. науч. ст.: в 2 ч. Ч.1 / редкол.: А.И. Головня [и др.]. – Минск: РИВШ, 2010. – С.76–80.

Репрезентация когнитивного оператора норма\отклонение от нормы в пространстве языковой модальности// Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы(к 55-летию преподавания русского языка в Испании). – Гранада, 2010. – С.216–222.

Тэарэтыка-метадалагічные асновы стварэння слоўніка канцэптаў // Карповские научные чтения: сб. науч. ст: в 2 ч. Ч 1/ редкол.: А.И. Головня [и др.]. – Минск: РИВШ. – Вып. 5, 2011. – С.29–32.

         Русские и россияне в белорусской лексикографии // Образ России и россиянина в словаре и дискурсе. – Екатеринбург,2011. С. 37–41.

Модальная полифония художественного дискурса// Tekst  jakokultura. Kultura   jakotekst. – Gdansk, 2010. – C172–178.

Белорусский язык для стран СНГ учебник /Н.Ю. Павловская, О.В. Борисенко, П.В. Васюченко, Л.С. Кныш, О.В. Семенькевич, Г.К. Чеховский. – М: ИПК МГЛУ «Рема», 2012. – 452 с.

Мадальныя энантыёнімы ў міжмоўным аспекце// Контрастивные исследования языков и культур: материалы Междунар. круглого стола. Минск, 29–30 окт. 2012 г. – Минск: МГЛУ, 2013. – С.96–98.

Текстовая энантиосемия// Карповские научные чтения: сб.науч. ст. в 2 ч. Ч 1/ редкол.: А.И. Головня [и др.]. – Минск: Белорус. Дом печати, 2013. – Вып.7. – С. 40–43.