Бурдзялёва Ірына Аляксееўна

Бурдзялёва Ірына Аляксееўна


Страница не имеет перевода на текущий язык. Отображена русская версия.
The page has no translation into the current language. Displayed russian version.

Byndzalova.jpg

Бурдзялёва Ірына Аляксееўна,

дацэнт кафедры беларускай мовы і літаратуры МДЛУ,

кандыдат філалагічных навук, дацэнт.

 

Асноўныя лекцыйныя курсы:

Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай

Новая беларуская літаратура (д.п. ХVІІІ  -- ХІХ стст.)

Беларуская літаратура пачатку ХХ стагоддзя

 

Навуковыя прыярытэты:

Беларуская літаратура пераходнага перыяду – п.п.ХVІІІ ст.

Новая беларуская літаратура д.п. ХVІІІ  -- ХІХ стст.

Беларуская літаратура  ХХ ст.

 

Асноўныя публікацыі:

–       Традыцыя сентыменталізму ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя. Аўтарэф. дыс. … кан. філал. навук: 10.01.01. / Мінскі дзярж. лінгв. ун-т. – Мінск, 2005. – 20 с.

–       Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў: майстры, плыні, традыцыі-- Мінск: МДЛУ, 2009. – 167 с.

–       Тастамент Максіма Гарэцкага//Беларускае літаратуразнаўства: Навукова–метадычны альманах, БДУ, 2006 г. – Вып 2. -- С. 79–87.

–               Сціплая вабнасць арыстакратыі: мемуары Габрыэлі Пузыні// Actaalbaruthenica: Навуковы зборнік / Пад рэд. М. Хаўстовіча, А. Баршчэўскага, С. Запрудскага. -- Вып. 6. –Warszawa, 2007. – С. 80–90.

–       Аксіялагічны аспект паэзіі Габрыэлі Пузыні// Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. –2007. –№ 4. – С. 197–206.

–       Тэматыка і стылёвая палітра твораў Вінцэся Каратынскага//Роднае слова.Навукова-метадычны часопіс – 2007. – № 6. – С. 9–11.

–       Гістарычны шлях Беларусі і сімволіка трыадзінства ў паэзіі Янкі Купалы//Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. –2008. –№ 2 (32). – С. 179–187.

–       Свае і чужыя В.Дуніна-Марцінкевіча//Маладосць, 2008. – № 2. – С. 128–132.

–       Некаторыя аспекты перадрамантызму ў беларускай літаратуры//Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры белдзяржуніверсітэта. -- Вып. 9. – Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2008. – С. 11—34.

–       Традыцыі гатычнага рамана ў творчасці Г. Мастоўскай і Я. Баршчэўскага//Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – 2009. – № 2 (32). – С. 179–187.

–       Проза Евы Фялінскай//Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры белдзяржуніверсітэта. -- Вып. 10. – Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2009. – С. 17--29.

–       Бідэрмаерызм у прозе Евы Фялінскай//ActaAlbaruthenika: tradycjeinowatorstwo: Навуковы зборнік / Пад рэд. М.Хаўстовіча, А.Баршчэўскага. -- Вып. 9 –Warszawa, 2009. – S. 27--35.

–       Натуралізм у творчасці М. Гарэцкага//Літаратуразнаўства. Этналогія / Матэрыялы ІVМіжнар. кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін”, Мінск, 6--9 чэрвеня 2005г. – Мінск: Лімарыус, 2010. – С. 33--38.

–       Вынікі мастацкіх пошукаў ў кнізе-дзённіку М. Гарэцкага “Скарбы жыцця” //ActaAlbaruthenika. Literatura, językikultura: Навуковы зборнік / Пад рэд. М. Хаўстовіча, А. Баршчэўскага. -- Вып. 10 –Warszawa, 2010. – S. 38--49.

–       Традыцыі гатычнага рамана ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя // StudiaBialorusinistyczna. -- Lublin: UMCS, 2010. -- Т. 4. -- S. 185--194.

–       Рэпрэзентацыя гістарычнай памяці ва “Успамінах” Евы Фялінскай // Вестн. Мин. гос. лингвист. ун-т. Сер. 1, Филология.– 2011. – № 2. – С. 179–187.

–       Партрэт эпохі ва “Успамінах” Евы Фялінскай // ActaAlbaruthenika. Literatura, językikultura: tradycjeinowatorstwo. – Warszawa, 2011. – № 11. – S. 16–27.

–       Бурдзялёва, І.А. Правакацыйныя стратэгіі ў паэзіі Янкі Купалы // ActaAlbaruthenika. Literatura, językikultura: tradycjeinowatorstwo. – Warszawa, 2012. – № 12. – S. 17--25.

–       Бурдзялёва, І.А. Матыў загубленага Эдэму ў “Палескай хроніцы” І. Мележа і рамане “Неруш” В. Казько // Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – 2013. – № 2 (63). – С. 95–103.