Бурдзялёва Ірына Аляксееўна

Бурдзялёва Ірына Аляксееўна

Byndzalova.jpg

Бурдзялёва Ірына Аляксееўна,

дацэнт кафедры беларускай мовы і літаратуры МДЛУ,

кандыдат філалагічных навук, дацэнт.

 

Асноўныя лекцыйныя курсы:

Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай

Новая беларуская літаратура (д.п. ХVІІІ  -- ХІХ стст.)

Беларуская літаратура пачатку ХХ стагоддзя

 

Навуковыя прыярытэты:

Беларуская літаратура пераходнага перыяду – п.п.ХVІІІ ст.

Новая беларуская літаратура д.п. ХVІІІ  -- ХІХ стст.

Беларуская літаратура  ХХ ст.

 

Асноўныя публікацыі:

–       Традыцыя сентыменталізму ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя. Аўтарэф. дыс. … кан. філал. навук: 10.01.01. / Мінскі дзярж. лінгв. ун-т. – Мінск, 2005. – 20 с.

–       Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў: майстры, плыні, традыцыі-- Мінск: МДЛУ, 2009. – 167 с.

–       Тастамент Максіма Гарэцкага//Беларускае літаратуразнаўства: Навукова–метадычны альманах, БДУ, 2006 г. – Вып 2. -- С. 79–87.

–               Сціплая вабнасць арыстакратыі: мемуары Габрыэлі Пузыні// Actaalbaruthenica: Навуковы зборнік / Пад рэд. М. Хаўстовіча, А. Баршчэўскага, С. Запрудскага. -- Вып. 6. –Warszawa, 2007. – С. 80–90.

–       Аксіялагічны аспект паэзіі Габрыэлі Пузыні// Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. –2007. –№ 4. – С. 197–206.

–       Тэматыка і стылёвая палітра твораў Вінцэся Каратынскага//Роднае слова.Навукова-метадычны часопіс – 2007. – № 6. – С. 9–11.

–       Гістарычны шлях Беларусі і сімволіка трыадзінства ў паэзіі Янкі Купалы//Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. –2008. –№ 2 (32). – С. 179–187.

–       Свае і чужыя В.Дуніна-Марцінкевіча//Маладосць, 2008. – № 2. – С. 128–132.

–       Некаторыя аспекты перадрамантызму ў беларускай літаратуры//Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры белдзяржуніверсітэта. -- Вып. 9. – Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2008. – С. 11—34.

–       Традыцыі гатычнага рамана ў творчасці Г. Мастоўскай і Я. Баршчэўскага//Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – 2009. – № 2 (32). – С. 179–187.

–       Проза Евы Фялінскай//Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры белдзяржуніверсітэта. -- Вып. 10. – Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2009. – С. 17--29.

–       Бідэрмаерызм у прозе Евы Фялінскай//ActaAlbaruthenika: tradycjeinowatorstwo: Навуковы зборнік / Пад рэд. М.Хаўстовіча, А.Баршчэўскага. -- Вып. 9 –Warszawa, 2009. – S. 27--35.

–       Натуралізм у творчасці М. Гарэцкага//Літаратуразнаўства. Этналогія / Матэрыялы ІVМіжнар. кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін”, Мінск, 6--9 чэрвеня 2005г. – Мінск: Лімарыус, 2010. – С. 33--38.

–       Вынікі мастацкіх пошукаў ў кнізе-дзённіку М. Гарэцкага “Скарбы жыцця” //ActaAlbaruthenika. Literatura, językikultura: Навуковы зборнік / Пад рэд. М. Хаўстовіча, А. Баршчэўскага. -- Вып. 10 –Warszawa, 2010. – S. 38--49.

–       Традыцыі гатычнага рамана ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя // StudiaBialorusinistyczna. -- Lublin: UMCS, 2010. -- Т. 4. -- S. 185--194.

–       Рэпрэзентацыя гістарычнай памяці ва “Успамінах” Евы Фялінскай // Вестн. Мин. гос. лингвист. ун-т. Сер. 1, Филология.– 2011. – № 2. – С. 179–187.

–       Партрэт эпохі ва “Успамінах” Евы Фялінскай // ActaAlbaruthenika. Literatura, językikultura: tradycjeinowatorstwo. – Warszawa, 2011. – № 11. – S. 16–27.

–       Бурдзялёва, І.А. Правакацыйныя стратэгіі ў паэзіі Янкі Купалы // ActaAlbaruthenika. Literatura, językikultura: tradycjeinowatorstwo. – Warszawa, 2012. – № 12. – S. 17--25.

–       Бурдзялёва, І.А. Матыў загубленага Эдэму ў “Палескай хроніцы” І. Мележа і рамане “Неруш” В. Казько // Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – 2013. – № 2 (63). – С. 95–103.