Барысенка Вольга Уладзіміраўна

Барысенка Вольга Уладзіміраўна

Барысенка Вольга Уладзіміраўна. Дацэнт кафедры беларускай мовы і літаратуры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.

Удзельнік праекта «Падрыхтоўка абноўленых падручнікаў па мовах дзяржаў СНД (Белорусский язык для стран СНГ)»

Кіруе тэмай другой паловы дня “Вывучэнне праблем мовазнаўчай і літаратуразнаўчай кампаратывістыкі ў сістэме лінгвістычнай адукацыі студэнтаў”.

 Кіраўнік тэмы Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Лінгвістычныя, культуралагічныя, метадычныя асновы вывучэння і вывучэння  беларускай мовы  як замежнай».

Выкладае наступныя дысцыпліны: «Методыка выкладання беларускай мовы як замежнай», «Сучасная беларуская мова», «Беларуская мова для пачаткоўцаў», “Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай”, “Беларуская літаратура старажытнага і новага перыяду” .

Асноўныя працы:

1. В соавторстве

Белорусский язык для стран СНГ: учебник / Н.Ю. Павловская, О.В. Борисенко, П.В. Васюченко, Л.С. Кныш, О.В. Семенькевич, Г.К. Чеховский. – М.: ИПКМГЛУ “Рема”, 2012. – 452 с.

2. У сааўтарстве

Беларуска-шведскі размоўнік / Svensk-belarusiskparlor: даведачнае выданне / укладальнікі Барысенка В.У., Сідарава Н.С. – Мн. «Артыя Груп» , 2013, 100 с.

3. Преподавание белорусского языка как иностранного. История и современность//  Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмітра Бураго, 2011. – Вып. 14. – Т. V(151). С 334 – 337

4. Праблемы выкладання беларускай мовы як замежнай у вышэйшай школе // Новае слова ў мовазнаўстве : матэрыялы VМіжнароднага кангрэса беларусістаў ”Новае слова ў беларусістыцы” (20 – 21 мая 2010 года).—Мінск : Выдавецтва «Четыре четверти», 2012. С 392-396

5. Эвристические методы при обучении белорусскому языку как иностранному// – К.: Видавничий Дім Дмітра Бураго, 2012. – Вып. 15. – Т. VІ(160). С 452 – 455.

6. Дзвюхмоўны падручнік як сродак навучанню дыялогу моў і культур (на прыкладзе вучэбнага дапаможніка “Белорусский язык для стран СНГ”)// материалы Междунар. науч. конф. (Гродно, 20–21 марта 2012г.). В 2ч. Ч.2 / ГрГУ им. Я.Купалы; – Гродно: ГрГУ, 2012. – 415 с.   C. 350—359.

7. Лінгва-краязнаўчы аспект выкладання беларускай мовы як замежнай // Нацыянальна-культурны кампанент у дыялектнай і літаратурнай мове: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (Брэст, 18-19 кастр. 2012 г.) / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэдкал.: М.І. Новік [і інш.] ; Брэст: Альтернатива, 2013. – 246 с. С. 8 – 9.

8. Руская мова як пасярэднік пры навучанні беларускай мове як замежнай // Матэрыялы міжнароднага круглага стола “Контрастивные исследования языков и культур”, Мінск, МДЛУ,  2013 г. С. 149 – 152.

9. Нацыянальна-культурны кампанент у вучэбным дапаможніку “Белорусский язык для стран СНГ” // Национально-культурный компонент в тексте и языке : материалы VМеждународной юбилейной научной конференции,  Минск, 6-7 декабря 2012 г.: в 2 ч. / редкол.: О.А. Полетаева (отв. ред.) [и др.]. – Минск: МГЛУ, 2013. – Ч. 2. С. 138 – 141.

10. Праблема экалогіі душы ў драме Янкі Купалы «Раскіданае гняздо» (вопыт  сучаснага прачытання // Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў ХХІ стагоддзя”, Мінск, 25--25 верасня 2012 г. С. 56 – 59.

11. Феномен рамана М.Гарэцкага “Віленскія камунары”. Спроба сучаснага прачытання // Матэрыялы XХ Гарэцкіх чытанняў: Мінск, 2013 г. ; Калектыў аўтараў. – Мінск, 2013. – С. 25 – 29.